Toimintasuunnitelma

TOIMINTA-AJATUS

TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 

Lappeenrannan musiikkiopisto on taideoppilaitos, jonka tehtävänä on järjestää taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista musiikin ja siihen liittyvien taidemuotojen opetusta. Opetuksen tavoitteena on luoda edellytyksiä hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja musiikin elinikäiselle harrastamiselle sekä antaa valmiudet musiikkialan ammattiopintoihin. 

Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan henkistä kasvua ja persoonallisuuden lujittumista sekä luovuuden ja sosiaalisten taitojen kehittymistä. Opetuksen tehtävänä on ohjata oppilasta keskittyneeseen, määrätietoiseen ja pitkäjännitteiseen työskentelyyn sekä rakentavaan toimintaan yksilönä ja ryhmän jäsenenä.  

Opetuksen tehtävänä on myös kansallisen musiikkikulttuurin säilyttäminen ja kehittäminen, vuorovaikutus muiden musiikinopetusta ja taideopetusta antavien oppilaitosten ja tahojen kanssa sekä kansainvälisen yhteistyön edistäminen. 

 

OPETUSTASOT  JA  OPPIAINEET

Musiikkiopistossa annettava laajan oppimäärän mukainen musiikin perusopetus muodostuu musiikin perustason ja sille rakentuvan musiikkiopistotason opinnoista sekä niitä edeltävästä varhaisiän musiikkikasvatuksesta. 

Perus- ja musiikkiopistotason opetus on tarkoitettu pääasiallisesti kouluikäisille lapsille ja nuorille. Perustasoa edeltävä varhaisiän musiikkikasvatus on tarkoitettu pääasiallisesti alle kouluikäisille lapsille. Opetusta voidaan järjestää myös aikuisille. Oppimäärää ja opetusta voidaan yksilöllistää opetussuunnitelmassa määritellyin perustein. 

Varhaisiän musiikkikasvatus on ryhmäopetusta. Opetuksen keskeisinä periaatteina ovat musiikin kokonaisvaltainen kokeminen, elämyksellisyys ja leikinomaisuus. Työtapoja ovat laulaminen, loruileminen, musiikkiliikunta, soittaminen ja musiikin kuunteleminen.

Instrumenttitaitoja opetetaan perus- ja musiikkiopistotasoilla pääasiallisesti henkilökohtaisena opetuksena. Oppilaitos antaa opetusta seuraavissa instrumenteissa: viulu, alttoviulu, sello, kontrabasso, huilu, oboe, klarinetti, saksofoni, fagotti, käyrätorvi, trumpetti, pasuuna, baritonitorvi, tuuba, lyömäsoittimet, harmonikka, kantele, kitara, sähkökitara, sähköbasso, laulu, piano ja urut. Lisäksi oppiaineena on vapaa säestys (piano, harmonikka, kitara).

Yhteismusisointi liittyy olennaisena osana instrumenttitaitojen opetukseen koko opiskelun ajan.Sitä toteutetaan henkilökohtaisen opetuksen yhteydessä sekä eri yhtyeiden, orkestereiden, kuorojen ja projektien puitteissa.

Musiikin perusteet – oppiaine sisältää musiikin luku- ja kirjoitustaidon sekä musiikinhistorian opetuksen. Opetus on pääasiallisesti ryhmäopetusta ja se etenee jatkuvana rinnakkain instrumenttiopintojen kanssa.

Opetukseen liittyy kaikilla tasoilla kuuntelukasvatusta ja esiintymiskoulutusta.Oppilaitos voi lisäksi järjestää erilaisia valinnaiskursseja ja projekteja, jotka laajentavat oppilaan musiikillista kehitystä.

 

OPPILAAKSI OTTAMINEN

Oppilaat musiikin perus- ja musiikkiopistotasoille valitaan valintakokeiden perusteella. Oppilaaksi ottamisesta päättää rehtori johtokunnan päättämien perusteiden mukaisesti oppilasvalintalautakuntaa kuultuaan.

Varhaisiän musiikkikasvatukseen oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

 

OPPILASARVIOINTI, TASOSUORITUKSET JA TODISTUKSET

Oppilasarvioinnin tehtävänä on ohjata opiskelun tavoitteiden asettamista ja auttaa oppilasta niiden saavuttamisessa. Tasosuorituksilla luodaan opetukseen tavoitteita ja opitaan hallitsemaan kokonaisuuksia sekä seurataan oppilaan kehitystä.

Oppilaitos noudattaa Suomen Musiikkioppilaitosten Liitto ry:n tasosuoritusohjeita. Musiikin perustason instrumenttitaitojen opetuksen tasosuoritukset ovat perustaso 1,2 ja 3. Musiikin perusteiden tasosuoritukset ovat perustaso 1, 2, 3 ja 4.

Musiikkiopistotason suoritus on nimeltään musiikkiopistotaso. Musiikin perusteissa musiikkiopistotason suoritus jaetaan kolmeen osaan: 5, 6 ja 7. Muiden oppiaineiden ja kurssien suorituksesta annetaan osallistumismerkintänä.

Laajan oppimäärän musiikin perustason ja musiikkiopistotason päättötodistukset annetaan Opetushallituksen antamien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Musiikkiopistotason päättötodistus on samalla todistus koko musiikin perusopetuksen laajan oppimäärän suorittamisesta. Oppilaalle annetaan pyydettäessä erillinen todistus suoritetuista opinnoista arvosanoineen.
 
Tarkemmat tiedot opinnoista, opiskeluajoista ja opetuksesta ovat opetussuunnitelmassa.